Urban Sound Lab
<English below> Urban Sound Lab is een participatief sociaal onderzoeksproject dat tot doel heeft het publieke bewustzijn van stedelijk geluid te stimuleren en ruimte te maken voor uitwisseling en onderzoek naar de persoonlijke luisterervaringen van burgers.
Urban Sound Lab, een gemeenschap van aktieve luisteraars

Participatie gaat niet vanzelf, een community opbouwen kost tijd. Soundtrackcity heeft met het Urban Sound Lab een unieke gemeenschap van actieve luisteraars opgebouwd in Amsterdam Zuid. Een gemeenschap die aandachtig luistert naar de stad en naar alles en iedereen die daarin klinken. Met kunstzinnige en innovatieve luisterpraktijken doen bewoners onderzoek naar de akoestische aspekten van de stedelijke buitenruimte. Onder begeleiding van kunstenaars ontwikkelen zij nieuwe concepten voor de goed klinkende, gezonde stad van de toekomst.

Hoe klinkt een stad? Wat horen stedelingen thuis, op straat, in de buurt?

Binnen Urban Sound Lab werken experts uit verschillende vakgebieden, zoals geluidskunstenaars, theatermakers, sociologen, architecten, muzikanten, schrijvers en componisten, samen met mensen uit verschillende gemeenschappen bij het verkennen van de omgevingsgeluiden van verschillende buurten in Amsterdam Zuid. Het doel van Urban Sound Lab is om mensen te stimuleren naar hun omgeving te luisteren en hen bewust te maken van de vele verschillende relaties die ze met hun omgeving hebben via geluid.

De deelnemers ontmoeten elkaar in luister- en schrijfworkshops, geluidswandelingen, luistertafels en presenteren hun bevindingen aan een breder publiek op plaatsen zoals het theater, een radioprogramma of op straat. Deelnemers groeien uit tot autonome onderzoekers en worden zich meer bewust van de sociale en politieke aspecten van geluiden in hun stedelijke omgeving.

Amsterdam Zuid

De gevarieerde bevolkingssamenstelling van Amsterdam Zuid gecombineerd met stedelijke veranderingsprocessen die de laatste tijd versneld op dit gebied inwerken vormen voor Soundtrackcity een boeiende en urgente context voor dit participatief sociaal onderzoeksproject. Soundtrackcity heeft eerder in dit deel van de stad enkele spraakmakende geluidsprojecten gerealiseerd en een groot netwerk opgebouwd. Urban Sound Lab profiteert hiervan en bouwt hierop voort.

Urban Sound Lab is een van de drie lopende onderzoeksprojecten van Soundtrackcity. De andere zijn Sonic West en Crowdsourcing Mr. Visserplein.

Urban Sound Lab

Urban Sound Lab is a participatory social research project that aims to create public awareness of urban sound and provide a space for exchange and research into the personal listening experiences of citizens.

Urban Sound Lab, a community of active listeners

Participation does not happen by itself, building a community takes time. With Urban Sound Lab, Soundtrackcity has built a unique community of active listeners in Amsterdam South. A community that listens attentively to the city and to everything and everyone that sounds in it. With artistic and innovative listening practices, residents conduct research into the acoustic aspects of the urban outdoor space. Accompanied by artists, they develop new concepts for a sounding, healthy city of the future.

How does your city sound? What do you hear in your house, your street, your neighbourhood?

Within Urban Sound Lab experts from various fields, like sound artists, theatre-makers, sociologists, architects, musicians, writers and composers work together with people of diverse communities in exploring the environmental sounds of different neighbourhoods in the Southern quarter of Amsterdam. The aim of Urban Sound Lab is to encourage people to listen to their environment and make them aware of the many different relationships they have with their environment through sound. The participants meet in listening- and writing-workshops, sound walks, listening tables and present their findings to a wider audience in places like a theatre, a radio show or in the streets. Participants turn into self-determined researchers and become more aware of the social and political aspects of sounds in their urban environment.